Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
21 december 2017 Kerstviering op school
25 december 2017 Kerstvakantie
8 januari 2018 Luizencontrole

GROEP 4                              


Bij deze informatie betreffende groep 4!.

Afspraken

Binnenkomst

In groep 4 is het gewenst dat u afscheid neemt van uw kind op de gang. Af en toe binnenkomen om iets te bekijken of om de leerkracht even kort te spreken is natuurlijk prima..

 

Informatie

Als u wat met de leerkracht wilt bespreken, maakt u dan even een afspraak. Zo is er voldoende tijd  en kunt u rustig  praten. Voor korte vragen of mededelingen kunt u natuurlijk altijd voor half 9 of direct na schooltijd terecht of kunt  u een korte mededeling op een briefje aan ons overhandigen.

Materialen

Etui

De kinderen nemen zelf een etui mee naar school. De inhoud krijgen zij van de leerkracht. De kinderen mogen dus geen stiften, pennen of potloden van huis mee naar school brengen.

Gymkleren

De kinderen hebben 2 keer per week  gymnastiek. Het is verplicht om gymschoenen (witte zool) en gymkleding te dragen.

Wilt  u op de gymdagen de kinderen geen horloges, oorbellen en andere sieraden laten dragen. Dit voorkomt veel ongelukken en verdriet om verlies.

Vakken

Lezen

We oefenen het technisch  lezen d.m.v.;  stil lezen, duo lezen (in tweetallen met een maatje uit groep 8) en klassikaal lezen.Om het lezen goed onder de knie te krijgen is veel oefening nodig. Alleen op school lezen is niet genoeg. Uw kind zal er veel baat bij hebben als het ook thuis regelmatig leest. Ga met uw kind naar de bibliotheek en zoek samen een boek uit dat aansluit bij het leesniveau en belangstelling van uw kind. Het lenen van boeken is gratis!  Vraag aan de leerkracht op welk AVI-niveau uw kind leest. Op de bibliotheekboeken vindt u de  AVI-gegevens.

Probeer samen met uw kind minimaal 10 minuten per dag te lezen. U zult zien dat het lezen zo met sprongen vooruit gaat

en daarmee het leesplezier! Af en toe werken we met groepjes kinderen uit de methode Leesparade. Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. Ook houdt ieder kind dit jaar een boekbespreking.

 

Taal methode ‘Taal actief’

 We gebruiken de nieuwste versie van “Taal-Actief” waarin de nieuwe spellingsregels zijn toegepast.

Deze methode is opgebouwd uit 10 overkoepelende thema’s van elk 3 weken. De uitwerking van deze thema’s sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen. De eerste 2 weken wordt er door alle kinderen gewerkt aan het basisprogramma. Naar aanleiding van een toets aan het begin van de derde week wordt de rest van de week gebruikt voor onderwijs op maat. De kinderen kunnen met Taal Actief Nieuw  zelfstandig aan het werk!

Spelling

We maken hierbij gebruik van het woordpakket van de taalmethode. Spelling loopt gelijk op met taal. De vier basislessen in de eerste week worden gevolgd door een z.g. signaaldictee, waarbij wordt gecontroleerd of ze de woorden beheersen.

Bij veel fouten krijgt het kind extra oefeningen. Als het dictee goed verlopen is mag het kind verder gaan met de opdrachtkaarten (verrijkingsstof en pluskaarten). Na deze extra oefening, in de derde week, volgt het controledictee .

De spellingsregels die de kinderen in groep 3 hebben gehad worden in groep 4 herhaald en uitgebreid (methode ‘Zo leer je kinderen spellen’ van Jose Schraven).

Schrijven – methode ‘Pennenstreken’

We gaan verder met het oefenen om de letters goed aan elkaar te schrijven. Ook leren de kinderen de hoofdletters te schrijven.

Rekenen methode ‘Wereld in getallen’

In het begin van groep 4 wordt het ‘automatiseren’ van sommen tot en met 20 geoefend (+ en – sommen). Ook tellen we tot en met 100. Er wordt veel geoefend met de plaats van de getallen op de getallenlijn.

Na de kerst krijgen de kinderen sommen tot en met 100.

Verder worden de tafels 1 tot en met 10 aangeleerd en geoefend op velerlei afwisselende manieren. Wilt u deze ook thuis met uw kind oefenen? De kinderen kunnen per tafel een tafel diploma halen. Aan het eind van het jaar volgt een toets waarbij alle tafels, door  elkaar en vlot  genoteerd moeten kunnen worden. Ook hier kan weer een mooi diploma behaald worden.

Het is van groot belang dat uw kind de tafels automatiseert! Dit om problemen in het vervolg  van het rekenproces te voorkomen. (bv. bij  deelsommen).

Bij klokkijken worden hele en halve uren en kwartieren behandeld.

Expressie

 Op maandag hebben de kinderen handenarbeid/crea. We werken vaak aan de hand van thema’s.

 Tekenen komt in onze groep op meerdere manieren naar voren. De ene keer krijgen de kinderen een gerichte opdracht. De andere keer krijgen ze de gelegenheid om vrij te tekenen. We gebruiken tijdens het tekenen verschillende materialen en technieken.

Muziek;  We maken o.a. gebruik van de methode “Eigenwijs”, Benny Vreden en “liedmachien”.

Wereldoriëntatie,

We kijken naar onze wereld aan de hand van geschiedenis en natuuronderwijs. De onderwerpen die we behandelen staan dicht bij de kinderen en hun belevingswereld. D.m.v. Wegwijs werken we met de kinderen aan hun zicht op het verkeer.

Wekelijks kijken we naar de uitzending van Huisje, Boompje, Beestje van School tv.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

We werken in de hele school met de Kanjertraining. In groep 4 krijgen de kinderen verhalen te horen over ‘Max in de klas’. Aan die verhalen zijn lessen verbonden waarin we praten, werken uit een werkboek en vertrouwensoefeningen doen. De kinderen leren dat je verschillende petten kunt dragen/verschillend gedrag kan laten zien. We streven ernaar dat ieder kind kanjergedrag laat zien (de witte kanjerpet). Dit stimuleren we natuurlijk niet alleen tijdens de lessen, maar de hele dag door.

                                                  

Catechese

Aan de hand van de projecten van Trefwoord besteden we aandacht aan catechese. Vaak gebruiken we een bijbehorend prentenboek en een bijpassend Bijbelverhaal. Ook wordt Kerst en Pasen met de hele school gevierd.

In het parochienieuws vindt u na  januari informatie over het eventueel meedoen aan de 1e heilige communie.

De Jaargids

In de Jaargids die u binnenkort ontvangt of op de website kunt vinden, leest u nog veel meer informatie die belangrijk is!

 Over tien minuten gesprekken, rapporten, vakanties, de organisatie van de school, enzovoort.

Wekelijks krijgt u per mail “het info-bulletin” ; de laatste nieuwtjes van onze school .

Heeft u vragen: U bent altijd van harte welkom!

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie@wilgenburg.nl
T 038 - 453 3955