Kalender

Categories:
select
Beschrijving
24 juli 2017 Zomervakantie
6 september 2017 Luizencontrole
27 september 2017 Start kinderpostzegels

                             

  
Beste ouders / verzorgers, 
 

Leerkrachten:
Juf Martine op de maandag, dit i.v.m. de BAPO van juf Angela
Juf Angela op de dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 Afspraken: 

De kinderen hangen hun jas aan de kapstok naast de klas.
Ze gaan zelfstandig en op tijd naar de klas.
Bij binnenkomst  op dinsdag en donderdags is er een inloop van 8.20-8.40. Kinderen kunnen dan zelf een spel kiezen om te gaan doen.
Op maandag, woensdag en vrijdag gaan de kinderen op hun plaats zitten en pakken hun leesboek om te lezen.

Afwezigheid dient u voor half 9 te melden. Dat kan per telefoon: 453.3955

U bent altijd van harte welkom. Voor iets korts kunt u mij altijd voor of na de les aanspreken. Wilt u een uitgebreider gesprek, maakt u dan met mij even een afspraak.

 

Vakken: 

 

Rekenen 
 methode ‘Wereld in getallen’
Dit jaar gaan de kinderen rekenen met grote getallen en worden de sommen uitgebreider. Het tempo gaat enorm omhoog. Dit betekent dat er veel van het inzicht van de kinderen gevraagd wordt. Nieuw in groep 6 zijn de breuken.
Werken met lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd en temperatuur komen ook aan de orde. 

 Lezen

 Aan het eind van groep 6 moeten de kinderen de DMT op  niveau 3 beheersen. Dit vergt veel oefening. Stimuleer uw kind om dit jaar thuis zoveel mogelijk te lezen. Het lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek is gratis!
Alle kinderen houden dit jaar een boekbespreking. De voorbereidingen doet het kind thuis. Uw kind zal zeker uw hulp daarbij kunnen gebruiken.

 Taal
 methode ‘Taal Actief’
 We gebruiken de nieuwste versie van “Taal-Actief” waarin de nieuwe spellingsregels zijn toegepast.

Deze methode is opgebouwd uit 10 overkoepelende thema’s van 3 weken elk. De uitwerking van deze thema’s sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen. De eerste 2 weken wordt er door alle kinderen gewerkt aan het basisprogramma. Naar aanleiding van een toets aan het begin van de derde week wordt de rest van de week gebruikt voor onderwijs op maat.

Spelling 
L
oopt gelijk op met taal! Alleen worden de vier basislessen in de tweede week gevolgd door een z.g. signaaldictee, op grond waarvan er gedifferentieerd kan worden.

 

Geschiedenis 

methode ‘Bij de tijd’
In deze methode is de lesstof in blokken van 5 weken verdeeld. Aan het einde van de 4e week krijgen de kinderen een samenvatting als huiswerk mee. De leerstof van deze 4 weken wordt in de 5e week getoetst.
De periodes in de geschiedenis die in groep 5 aan de orde zijn geweest, worden in groep 6 uitgediept.

 Aardrijkskunde 

methode “Meander”
Deze nieuwe methode laat zien hoe mooi de wereld is en waarom we er zuinig op moeten zijn De kinderen wordt geleerd om om zich heen te kijken. Hun eigen wereld zier er ineens anders uit. Door de koppeling met hun eigen omgeving raken kinderen betrokken en worden ze zich bewust van hun omgeving. Op het einde van groep 8 beschikken de kinderen over de benodigde aardrijkskundige vaardigheden. Meander bestaat uit 25 lessen verdeeld over 5 thema’s van 5 lessen,waarvan de vijfde les altijd een toets is ,waarvoor de kinderen een samenvatting mee naar huis krijgen 

Natuur 

Voor het vak natuur gebruiken we de methode getiteld “Natuurlijk”.
In deze methode is de lesstof in blokken van 5 weken verdeeld. Aan het einde van de 4e week krijgen de kinderen als huiswerk een samenvatting mee naar huis. De lesstof van deze vier weken wordt in de vijfde week getoetst.. 

Elke week kijken we naar het televisieprogramma voor de jeugd Nieuws uit de natuur.

 
Gymnastiek 

De kinderen hebben op maandag en woensdag  gymnastiek.

Dat wordt gegeven in de gymzaal of op het veld, aan de overkant van de Waallaan.

De kinderen nemen hiervoor dan een gymbroekje, een T-shirt en sportschoenen met lichtgekleurde (en echt schone) zolen mee.

 

Sociaal-emotionele vorming In groep 5 hebben de kinderen gewerkt uit het Grote Kanjerboek,waarin de volgende thema's aan de orde komen.
* jezelf voorstellen
*iets aardigs zeggen
*Weet jij hoe je je voelt?
*Kun je nee zeggen?
*Vertellen en vragen
*Luisteren en samenwerken
*Vriendschap
*Vragen stellen
*Er zijn mensen die van je houden


In groep 6 worden dezelfde thema's verdiept, waarbij regelmatig teruggegrepen wordt op het Grote Kanjerboek.

 

Huiswerk

Uw kind zal er aan moeten gaan wennen om af en toe tijd vrij te maken thuis wat huiswerk te doen. U helpt uw kind wanneer u het huiswerk goed in de gaten houdt. Uw kind is nog niet zelfstandig genoeg om alleen de verantwoording hiervoor te dragen te dragen. Laat het  er tijdig aan beginnen, kijk waar hulp nodig is en check/overhoor het huiswerk. Als het huiswerk maken goed gaat wordt uw kind hierin steeds zelfstandiger. Dat is heel belangrijk voor de komende jaren.

 

Lezen

Stimuleer uw kind liefst dagelijks te lezen. Het is zo belangrijk voor de ontwikkeling van spelling; begrijpend lezen en de woordenschat!

En als uw kind goed gaat lezen, krijgen ze er ook meer plezier in!

 

Geschiedenis

Elke 5 weken krijgt uw kind een samenvatting mee naar huis. Het is belangrijk dat uw kind die goed bestudeert, want het krijgt een toets over de behandelde leerstof.

 

Aardrijkskunde

Elke 4 weken krijgt uw kind een samenvatting en topografie mee naar huis. Het is belangrijk dat uw kind die goed bestudeert, want het krijgt een toets over de behandelde leerstof.

 Natuur

Elke vijf weken krijgt het kind de samenvatting mee naar huis. Deze moet goed bestudeerd worden, want het krijgt over de behandelde stof een toets.

 Natuurlijk doen we nog veel meer. Maar hierboven heb ik iets verteld over de hoofdzaken van het schooljaar van groep 6.

 

Schoolgids

In de gele schoolgids, die u vindt op de website van school, staat nog veel meer informatie die voor u belangrijk is. Over tien minuten-gesprekken, rapporten, vakanties, de organisatie van de school, enzovoort, enzovoort. 

© flyer groep 6 Schooljaar 2016-2017

 

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie@wilgenburg.nl
T 038 - 453 3955