Kalender

Categories:
select
Beschrijving
24 juli 2017 Zomervakantie
6 september 2017 Luizencontrole
27 september 2017 Start kinderpostzegels

 

 

 

Beste ouders / verzorgers,

 

Uw kind zit nu in groep 7. U vindt het vast prettig te weten wat uw kind dit schooljaar te wachten staat. Daarom treft u hieronder allerlei informatie aan over het leerjaar in groep 7

Afspraken:

-   De kinderen hangen hun jas aan de kapstok naast de klas

-   Ze gaan zelfstandig en op tijd naar de klas.

-   Bij binnenkomst op dinsdag, woensdag en donderdag is er een inloop van 8.20 uur t/m 8.40 uur.

-   Op vrijdag gaan de kinderen op hun plaats zitten en pakken hun leesboek.

-   Het eten en drinken van de kinderen blijft in de tas aan de kapstok

-   Op donderdag- en vrijdagochtend is het de bedoeling dat de kinderen fruit vanuit huis meekrijgen.

-   Afwezigheid dient u voor half 9 te melden. Dat kan per telefoon: 038-4533955

-   We beginnen de middag altijd met 15 minuten stillezen.

-   U bent altijd van harte welkom. Voor iets korts kunt u mij altijd voor of na de les aanspreken. Wilt u       een uitgebreider gesprek, maakt u dan met mij even een afspraak.

 

Vakken:

Rekenen

Methode: Wereld in getallen 
Per week krijgen de kinderen 2 rekentaken en een project taak.In de rekentaak komen onder meer aan de orde: werken met getallen t/m 1.000.000, cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken, kommagetallen, procenten en de zakrekenmachine.

In de projecttaak komt onder meer aan de orde: meten (oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd, etc.), meetkunde (wegen, roosters, plattegronden, etc.) en ook verhoudingen, diagrammen en zo meer.

 Begrijpend lezen
Methode: Nieuwsbegrip XL 

Nieuwsbegrip is een interactieve en aansprekende manier om aan de kerndoelen voor begrijpend lezen te werken. Er zijn wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws. Bovendien besteedt u met Nieuwsbegrip structureel aandacht aan lees- en woordenschatstrategieën.

 Taal
Methode: Taal Actief
We gebruiken de nieuwste versie van Taal-Actief waarin de nieuwe spellingsregels zijn toegepast. Deze methode is opgebouwd uit 10 overkoepelende thema’s van 3 weken. De uitwerking van deze thema’s sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen. De eerste 2 weken wordt er door alle kinderen gewerkt aan het basisprogramma. Naar aanleiding van een toets aan het begin van de derde week wordt de rest van de week gebruikt voor onderwijs op maat.
Er is een speciale leerlijn voor kinderen die uitvallen met woordenschat.

 Spelling

Spelling loopt gelijk op met taal. Alleen worden de vier basislessen in de tweede week gevolgd door een signaaldictee, op grond waarvan er gedifferentieerd kan worden.

 Lezen

Blijft u uw kind alstublieft stimuleren thuis te lezen. Zelf lezen blijft heel belangrijk. Het lidmaatschap van de Openbare Bibliotheek is gratis!
Alle kinderen houden in het eerste half jaar van groep 7 een boekbespreking, in het tweede half jaar houden de kinderen een spreekbeurt. De voorbereidingen doet het kind thuis. Uw kind zal zeker uw hulp daarbij kunnen gebruiken.

 Geschiedenis
Methode: Bij de tijd
Deze methode bestaat uit 6 blokken van 5 lessen. Na de 5e week krijgt uw kind een samenvatting als huiswerk mee. De leerstof van de  weken wordt in de 6e week getoetst.

              

Aardrijkskunde
Methode: Meander
Deze nieuwe methode laat zien hoe mooi de wereld is en waarom we er zuinig op moeten zijn. De kinderen wordt geleerd wanneer ze om zich heen te kijken hun eigen wereld er ineens anders uit kan zien. Door de koppeling met hun eigen omgeving raken kinderen betrokken en worden ze zich bewust van hun omgeving. Op het einde van groep 8 beschikken de kinderen over de benodigde aardrijkskundige vaardigheden. Meander bestaat uit 25 lessen verdeeld over 5 thema’s van 5 lessen, waarvan de vijfde les altijd een toets is. De kinderen krijgen hiervoor een samenvatting mee naar huis krijgen

 Natuur
Methode: Natuurlijk
Voor het vak natuur gebruiken we de nieuwe methode Natuurlijk. In deze methode is de lesstof in blokken van 5 weken verdeeld. Aan het einde van de 4e week krijgen de kinderen als huiswerk een samenvatting mee naar huis. De lesstof van deze vier weken wordt in de vijfde week getoetst.

 Engels
Methode: Hello World
In groep 7 krijgen de kinderen voor het eerst Engels.
De methode is vooral gericht om te leren communiceren met mensen uit andere landen.

 Computeren

De computers worden in groep 7 voor de volgende dingen ingezet:

-       BLOON

-       Nieuwsbegrip XL

-       Ter ondersteuning van de rekenmethode

-       Ter ondersteuning van de taalmethode

-       Het maken van verhalen

-       Ect.

 Schrijven
Methode: Pennenstreken
De kinderen schrijven op school met een vulpen, deze wordt voorzien van vullingen door school. Daarnaast mogen de kinderen ook met een stabillo pen schrijven. Wanneer dit niet op voorschrift van de fysiotherapeut is moet u zelf voor vullingen zorgen.

 Gymnastiek

Op maandagmiddag en woensdagmorgen hebben wij gymnastiek. De kinderen moeten dan gymkleren meenemen, zorg ook voor gymschoenen. Op woensdag begint de gymnastiekles om 08.30 uur. We zien daarom graag dat uw kind op woensdag naar de gymzaal toekomt of dat u hem/ haar daar heen brengt, zodat we om 08.30 uur direct kunnen beginnen met de les. Ik zal hier vanaf 08.20 uur aanwezig zijn. Op maandag hebben de kinderen les tot 14.00 uur, ze mogen daarna zelfstandig vanaf de gymzaal naar huis gaan. De kinderen kunnen op maandag gebruik maken van de brigadiers tijdens het oversteken. De kinderen mogen gebruik maken van een deodorantroller.

 Verkeer

Methode: Wegwijs en Jeugd Verkeerskrant
Hoe ouder kinderen worden, hoe meer zij deelnemen aan het verkeer. Inzicht in verkeer en kennis van de verkeersregels bevordert hun veiligheid. Daarom besteedt onze school aandacht aan het verkeer. In april nemen de kinderen op school deel aan het landelijke, schriftelijke verkeersexamen. Tegen die tijd oefenen we oefenexamens. Nog belangrijker is dat u veel samen met uw kind in de stad fietst en dat u dan ook aan uw kind vertelt wat de verkeersregels zijn en wat hij in verkeerssituaties moet doen.

 De methode Wegwijs koppelt de verkeerstheorie aan de dagelijkse situaties van kinderen op straat. Dat herkennen ze. Met Wegwijs zitten kinderen midden in het verkeer!

 Sociaal-emotionele vorming

                              

 

In groep 7 werken de kinderen  uit het Grote Kanjerboekwerkboek deel 2, waarin de volgende thema’s aan de orde kwamen.

-       Even voorstellen

-       Vertrouwen

-       Zo doe ik

-       Jezelf zijn;zo ben ik nu eenmaal

-       Iedereen heeft gelijk?

-       Ik hoor er niet bij

-       Overleggen,zeuren,roddelen, praten

-       Hoe denk ik over……….

-       Gevoelens

-       Kritiek geven en ontvangen

-       Zelfbeheersing

 Huiswerk:

Uw kind zal er aan moeten gaan wennen om af en toe tijd vrij te maken thuis om wat huiswerk te doen. U helpt uw kind wanneer u het huiswerk goed in de gaten houdt. Uw kind is nog niet zelfstandig genoeg om alleen de verantwoording hiervoor te dragen te dragen. Laat het er tijdig aan beginnen, kijk waar hulp nodig is en check/overhoor het huiswerk. Als het huiswerk maken goed gaat wordt uw kind hierin steeds zelfstandiger. Dat is heel belangrijk voor de komende jaren.

 U kind zal voor de volgende vakken huiswerk meekrijgen:

-          1 x per week cijferen

-          1 x per week werkwoorden

-          Na ieder thema van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur krijgen de kinderen een samenvatting mee die ze leren moeten.

-          oefenen voor het verkeersexamen

-          boekbespreking/ spreekbeurt

-          bloon

De jaargids:

In de jaargids die u van onze website (www.wilgenburg.nl) kunt downloaden staat nog veel meer informatie die voor u belangrijk is. Over tien-minuten-gesprekken, rapporten, vakanties, de organisatie van de school, enzovoort.

Houd ook de jaarkalender in de gaten met daarop belangrijke data van 10-minutengesprekken tot de data van show-time.

 Heeft u vragen, stel ze gerust. U bent altijd van harte welkom!

 

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie@wilgenburg.nl
T 038 - 453 3955