Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

                     

GROEP 5
 

 

Beste ouders / verzorgers,

 

Uw kind zit nu in groep 5. U vindt het vast prettig te weten wat uw kind dit schooljaar te wachten staat. Daarom treft u hieronder allerlei informatie aan over het leerjaar in groep 5. 

Afspraken 

Binnenkomst

Als de kinderen op maandag en vrijdag

de klas binnenkomen, pakken zij hun stilleesboek en gaan lekker lezen. Op dinsdag, woensdag en donderdag beginnen we met de inloop. 

Inloop

Iedere dinsdag- en donderdagochtend beginnen we met de inloop. Dit is vanaf 8.20 uur tot 8.40 uur. Als de kinderen binnenkomen, pakken ze iets uit de kast of uit hun la en mogen ze zelf een plek kiezen waar ze deze activiteit gaan doen. 

Taakverdeling

Dit jaar hebben we geen klassendienst meer die na schooltijd verschillende taken uitvoert. Dit jaar hebben de kinderen een taak voor een langere periode, zoals de planten water geven of stukjes voor de website schrijven. De kinderen mogen kiezen of zij dit onder of na schooltijd doen. 

WC-bezoek

De kinderen zijn nu groot genoeg om het wc-bezoek zoveel mogelijk te beperken tot voor/ na de les en in de pauze. Zo worden de lessen zo min mogelijk onderbroken. In noodgevallen mogen zij natuurlijk wel naar het toilet. 

Vakken 

Taal  

We gebruiken de methode ‘Taal-Actief’.

Deze methode is opgebouwd uit 10 thema’s van elk 3 weken. De uitwerking van deze thema’s sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen. De eerste 2 weken wordt er door alle kinderen gewerkt aan het basisprogramma. Naar aanleiding van een toets aan het begin van de derde week wordt de rest van de week gebruikt voor onderwijs op maat.

Er is een speciale leerlijn voor kinderen die uitvallen met woordenschat. 

Spelling

We maken hierbij gebruik van het woordpakket van de taalmethode. Spelling loopt gelijk op met taal. De vier basislessen in de eerste week worden gevolgd door een signaaldictee, waarbij wordt gecontroleerd of ze de woorden beheersen.

Bij veel fouten krijgen het kind extra oefeningen. Als het dictee goed verlopen is mag het kind verder gaan met de opdrachtkaarten (verrijkingsstof en pluskaarten). Na deze extra oefening, in de derde week, volgt het controledictee.

Ook kunnen de kinderen, op school en thuis, extra oefenen met Bloon.

De spellingsregels die de kinderen in groep 4 hebben gehad worden in groep 5 herhaald en uitgebreid (methode ‘Zo leer je kinderen spellen’).

 

Lezen 

Ze oefenen het lezen d.m.v. stillezen en duolezen (in tweetallen).

Om het lezen goed onder de knie te krijgen is veel oefening nodig. Alleen op school lezen is niet genoeg. Uw kind zal er veel baat bij hebben als het ook thuis regelmatig leest. Ga met uw kind naar de bibliotheek en zoek samen een boek uit dat aansluit bij het leesniveau van uw kind. Het lenen van boeken is gratis.

Probeer samen met uw kind minimaal 10 minuten per dag te lezen. U zult zien dat het zo met sprongen vooruit gaat met lezen en dat ook u aan dit samen lezen veel plezier beleeft.

 

In groep 5 word de AVI toets niet meer bij alle kinderen afgenomen. Dit gebeurt alleen als er aanleiding toe is. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die AVI E4 beheersen, technisch goed genoeg lezen om zich zelfstandig verder te ontwikkelen. Het leesplezier staat voorop en de kinderen mogen dan zelf kiezen welk boek zij willen lezen. De DMT (drie-minuten-toets) wordt afgenomen in januari en juni. Hierbij wordt het technisch lezen van woorden getoetst. 

Ook dit jaar houden de kinderen een boekbespreking. Hierdoor hopen we dat het kind zijn enthousiasme voor een boek over kan brengen op de klas. 

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode ‘Nieuwsbegrip XL’

Nieuwsbegrip is begrijpend lezen met actuele, informatieve teksten. Er wordt gericht gewerkt aan woordenschat en begrijpend leesstrategieën.

Ook thuis kunnen de kinderen inloggen om hier extra mee te oefenen.

 

Schrijven

Hiervoor gebruiken we de methode ‘Pennenstreken’

Ook dit jaar is de vulpen (zelf aanschaffen) weer van belang. Het is toegestaan om een Stabilo (met de gebogen achterkant) met blauwe vullingen te gebruiken. De vullingen voor de vulpen krijgen de kinderen van school, de vullingen voor de Stabilo zijn voor eigen rekening. 

Rekenen

We gebruiken de methode ‘Wereld in getallen’

In groep 5 rekenen de kinderen tot 10 000.

Dit jaar komt ook ‘delen met rest’ aan de orde. Het is van groot belang dat de kinderen de tafels oefenen en blijven oefenen.

In de projecttaken worden meten, tijd en geld geoefend. 

Geschiedenis

De methode heet ‘Bij de tijd’.

In 6 blokken leren de kinderen over de prehistorie, over heel lang geleden, niet zo lang geleden en over nu. Met behulp van werkbladen en werkboeken verwerken ze de lesstof. Na 4 weken wordt de lesstof in een samenvatting besproken. Deze krijgen ze mee naar huis om nog eens extra door te lezen. Daarna volgt de toets. 

Aardrijkskunde

Hiervoor gebruiken we de methode ‘Meander’.

Meander laat zien hoe mooi de wereld is en waarom we er zuinig op moeten zijn. De realistische aanpak in de tekst, beeld en vorm stimuleert kinderen om zich heen te kijken. Hun eigen wereld ziet er ineens anders uit. Meander maakt nieuwsgierig naar cultuur, landschap en natuur. Door koppeling met hun eigen omgeving raken de kinderen betrokken en worden ze zich meer bewust van die omgeving.

De methode is opgebouwd uit 5 thema’s. We beginnen ieder thema met een themaverhaal en we sluiten het thema af met een toets. Hiervoor krijgen ze een samenvatting mee naar huis. Vanaf thema 3 krijgen ze ook topografie mee naar huis om te leren. 

Natuur

We gebruiken de methode ‘Natuurlijk’

In 8 blokken leren de kinderen over de natuur. Met behulp van werkbladen en werkboeken verwerken ze de lesstof. De samenvatting hiervan krijgen ze mee naar huis. Na vier weken wordt de lesstof getoetst.

Elke week kijken we naar het tv-programma ‘Nieuws uit de natuur’. 

Verkeer

Hiervoor gebruiken we de methode ‘Wegwijs’. Hier wordt in 5 thema’s veilig gedrag aangeleerd in het verkeer. Ieder thema bestaat uit 3 theorielessen m.b.v. een werkboek. Vervolgens zijn er 2 praktijklessen (in de klas) om de theorie toe te passen. Ook kunnen er buitenopdrachten zijn op het plein.

 Sociaal- emotionele ontwikkeling

De ‘Kanjertraining’

De kanjerlessen die we geven in groep 5 komen uit

Max en de zwerver. Het is een vervolg op het boek van Max en de klas die in groep 4 centraal stond. We werken aan het vertrouwen in de klas. Dit doen we o.a. met lichamelijke oefeningen.

We hanteren de volgende afspraken in de klas:

We vertrouwen elkaar

We helpen elkaar

Niemand speelt de baas

Niemand lacht uit

Niemand doet zielig

 

Spreekbeurt

Dit jaar gaan we beginnen met spreekbeurten. De kinderen mogen zelf kiezen waar ze iets over gaan vertellen. In ongeveer 15 minuten vertellen ze over hun onderwerp. Hun verhaal illustreren ze m.b.v. materialen. Dat kan van alles zijn. Levende dieren mogen niet binnen de school. 

En verder

We doen natuurlijk nog veel meer op school zoals handvaardigheid, catechese m.b.v. de projectlijnen, muziek, tekenen, gymnastiek, etc.

 De Jaargids 

In de jaargids die u van onze website (www.wilgenburg.nl) kunt downloaden staat nog veel meer informatie die voor u belangrijk is. Over tien-minuten-gesprekken, rapporten, vakanties, de organisatie van de school, enzovoort. Als u deze op papier wilt, kunt u dat bij mij aangeven.

Op de jaarkalender staan belangrijke data zoals de data van de 10-minutengesprekken of showtime. 

Heeft u vragen, stel ze gerust. U bent altijd van harte welkom! 

Met vriendelijke groet,

 

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955