Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

 

 
Beste ouders / verzorgers,
 

Uw zoon of dochter zit nu in het laatste jaar van de basisschool. Een heel belangrijk jaar waarin de keuze gemaakt moet worden naar welke school uw kind hierna zal gaan. Uw kind gaat na dit jaar immers naar het voortgezet onderwijs.

Hopelijk kan uw kind straks terugkijken op fijne jaren op de basisschool, op een goede basis voor de rest van zijn/haar leven.

Graag doen wij ook dit jaar weer ons best om uw kind een leerzaam en leuk jaar te geven. U bent vast benieuwd naar hetgeen dit jaar gaat brengen. Daarom deze informatie voor de ouders.

 

Algemeen 

In de afgelopen jaren hebben de kinderen heel wat kennis en vaardigheden opgedaan en zijn ze uitgegroeid tot wat zij nu zijn. De leerkrachten hebben in al die jaren enig inzicht gekregen in wat uw kind kan en niet kan. Ieder kind heeft sterke en zwakke punten. Wij willen dit jaar zo afronden dat we ieder kind een gefundeerd advies kunnen geven met betrekking tot het voortgezet onderwijs.

Bepaalde leerstof wordt in de loop van dit schooljaar herhaald, hiaten worden (onder meer met toetsen) verder opgespoord en zo mogelijk gerepareerd en vaardigheden worden getraind. We kijken ook hoe het met de leerstof omgaat. En wij observeren zijn/haar concentratie, werkgedrag, tempo en huiswerkinstelling. Al die gegevens zijn nodig voor een verantwoord advies.

Ook bereiden wij de kinderen dit jaar goed voor op het voortgezet onderwijs. Dit doen wij onder meer met huiswerkgewenning en studie- en werkopdrachten.

Al met al een druk jaar, groep 8.

 

Herhaling van leerstof, het opsporen van hiaten en voortgang/uitbouw leerstof groep 8. 


Omdat veel kennis in de loop van de tijd is weggezakt herhalen we de leerstof in een sneltreinvaart.Het herhalen gebeurt in de klas maar ook thuis in de vorm van huiswerkopdrachten. 

In de eerste weken van groep 8 wordt de Cito-entreetoets afgenomen. Bijzonderheden die uit de toets naar voren komen worden met de ouders tijdens het eerste gesprek met de leerkracht besproken. Wij doen ons best de opgespoorde hiaten of achterstanden met extra instructie en oefening zoveel mogelijk weg te werken. En in het algemeen gesproken zetten we dit jaar zoveel mogelijk de puntjes op de i.

 Natuurlijk doen we in groep 8 meer dan hiaten opvullen. We gaan gewoon verder met de leerstof. Bij het werk wordt van de kinderen steeds meer eigen inbreng en zelfstandigheid verwacht.


Afronding programma van de basisschool


 Ieder kind presteert op zijn of haar eigen niveau.    Elk kind wordt geacht aan het eind van groep 8 de ‘minimumstof’ te beheersen. De ‘minimumstof’ staat beschreven in de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs. Het betreft rekenen, taal, lezen, algemene ontwikkeling, eenvoudige topografische kennis. Tevens basisvaardigheden met betrekking tot schrijven, informatie zoeken, etc. Dit programma is nodig om aansluiting te hebben met een vorm van voortgezet onderwijs.
         De meeste kinderen kunnen meer dan het minimumprogramma. Zij komen op het niveau ‘basisstof’ of zelfs nog meer. 

Rekenen  


 Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, breuken, procenten, tabellen, etc., alles is reeds aangeleerd. Dit jaar wordt het tempo van het rekenen verder verhoogd, worden de getallen groter en de sommen uitgebreider. Werken met maten, gewichten en tijd komt weer aan de orde. Ook sommen in verhaaltjes worden ingewikkelder. De rekenmachine wordt verder uitgelegd, want het is belangrijk dat zij die straks goed kunnen gebruiken. En wij benadrukken precisie: bij rekenen is niet alleen belangrijk dat je weet hoe je een som maakt, maar ook dat je heel precies bent.

 Lezen


 Op het voortgezet onderwijs moet uw kind veel teksten lezen. Dat vergt veel oefening. Stimuleer uw kind alstublieft om dit jaar zoveel mogelijk te lezen. 
Het lidmaatschap van de openbare bibliotheek is gratis! 
Ook het lezen van de krant en het volgen van het NOS-Journaal is heel belangrijk. De dagelijkse TV-programma’s Klokhuis en Jeugdjournaal zijn nog steeds van belang voor hun algemene ontwikkeling.


 
Taal 


 
We gebruiken de nieuwste versie van “Taal-Actief” waarin de nieuwe spellingsregels zijn toegepast.
Deze methode is opgebouwd uit 10 overkoepelende thema’s van 3 weken elk. De uitwerking van deze thema’s sluit aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de kinderen. De eerste 2 weken wordt er door alle kinderen gewerkt aan het basisprogramma. Naar aanleiding van een toets aan het begin van de derde week wordt de rest van de week gebruikt voor onderwijs op maat.

Spelling loopt gelijk op met taal! Alleen worden de vier basislessen in de tweede week gevolgd door een z.g. signaaldictee, op grond waarvan er gedifferentieerd kan worden.

Er is een speciale leerlijn voor kinderen die uitvallen met woordenschat.
De kinderen kunnen met Taal Actief Nieuw echt zelfstandig aan het werk! 
Een logisch verhaal schrijven, teksten begrijpen en er vragen over beantwoorden in goede zinnen, het wordt allemaal goed geoefend. Woorden en zinsdelen benoemen is een belangrijke voorbereiding voor het leren van vreemde talen. Ook bij het spreken moet de zin een kop en staart hebben. De leerlingen leren veel nieuwe woorden. Luisteren, lezen en samenvattingen maken. We hebben het heel druk in groep 8. 

 

Geschiedenis  

 Zoals u gemerkt heeft komen sinds groep 5 elk schooljaar dezelfde periodes aan de orde. Steeds gaat de stof dieper. Zo ook dit jaar. Kennis van de geschiedenis is belangrijk voor de algemene ontwikkeling en het zal het kind op het voortgezet onderwijs en in zijn leven in het algemeen van pas komen. We praten over het dagelijks nieuws, over opinies en over de verbanden met het verleden. 

Aardrijkskunde 

 

Methode “Meander”

 

Deze nieuwe methode laat zien hoe mooi de wereld is en waarom we er zuinig op moeten zijn De kinderen wordt geleerd om om zich heen te kijken.  Hun eigen wereld ziet er ineens anders uit. Door de koppeling met hun eigen omgeving raken kinderen betrokken en worden ze zich bewust van hun omgeving. Op het einde van groep 8 beschikken de kinderen over de benodigde aardrijkskundige vaardigheden. Meander bestaat uit 25 lessen verdeeld over 5 thema’s van 5 lessen,waarvan de vijfde les altijd een toets is ,waarvoor de kinderen een samenvatting mee naar huis krijgen

 


Crea 

 Op donderdagmiddag besteden we, samen met groep 6 en 7, tijd aan het maken van creatief werk, onder leiding van leerkrachten en ouders. Allerlei technieken komen aan de orde. Ouders, als u tijd kan vrijmaken, geeft u zich dan alstublieft op voor de begeleiding
 

Kanjertraining                                            Pestvogel                  Aap                          Konijn                            Tijger=kanjer
Ook dit jaar wordt er aandacht besteed aan de kanjertraining. Er wordt verder gewerkt met oefeningen en in werkboeken. Om zo het vertrouwen in jezelf en elkaar verder te verstevigen. 


Voorbereiding op het voortgezet onderwijs

We willen de drempel tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs zo laag mogelijk maken, zodat de stap met zo min mogelijk problemen gepaard gaat. Daarom besteden we aan de volgende punten aandacht.
·          werkhouding, motivatie
·          verzorging van het werk
·          vergroten van het concentratievermogen
·          wennen aan huiswerk (elke dag een beetje huiswerk) en leren omgaan met de agenda
·          aanleren van studiegedrag (hoe moet ik studeren)
·          informatie over het voortgezet onderwijs 

Wat het huiswerk betreft is het fijn wanneer de ouders hun kind hierin begeleiden. Help hen met het plannen, wanneer moet het af, hoeveel tijd moet je eraan besteden, wanneer doe je het huiswerk, is het ook gedaan, overhoren waar nodig, zit het huiswerk in de tas. U en uw kind zullen er de komende jaren alleen maar voordeel bij hebben wanneer uw kind nu reeds een goede werkhouding aanneemt ten aanzien van huiswerk. 
Huiswerk moet ook goed vervoerd en opgeborgen worden. Hiervoor moet het kind een goede map en een goede pen hebben, om het huiswerk netjes te kunnen maken.
Geef uw kind een goede werkplek, het liefst op zijn/haar eigen slaapkamer: een eigen bureautje/tafel met een goede stoel en een paar laden en planken om spullen op te bergen. Wen uw kind eraan om dáár het huiswerk te maken. Laat het deze werkplek opgeruimd houden, zodat het daar altijd prettig kan werken.

 In de klas houden we informatieve gesprekjes over de diverse vormen van voortgezet onderwijs. Vaak met behulp van lesbrieven van het ministerie of van school. 
Dit schooljaar brengen we een bezoek aan: Thomas à Kempis Scholengemeenschap, het Meander College, Thorbecke Scholengemeensdhap en van de Capellen Scholengemeenschap. De kinderen draaien daar dan een ochtend/middag mee.
De ouders ontvangen in de loop van het jaar:
·          de informatiekrant ‘Kies’ van het Ministerie van Onderwijs. Daarin staat informatie over diverse vormen van voortgezet onderwijs.
·          Scholengids Zwolse scholen
 

De ouders kunnen voorlichtingsavonden/-dagen op de verschillende scholen van voortgezet onderwijs bezoeken. Het staat ouders natuurlijk geheel vrij om schriftelijke informatie over de scholen op te vragen bij de scholen zelf en op de vaak zeer informatieve internetsites van de scholen te kijken. 


Toetsing / observatie van leergedrag 


Het 1e halfjaar van groep 8 verschilt niet veel van andere leerjaren. We kennen de methodegebonden 
toetsen en toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem (Cito-toetsen). 

Eindtoets basisonderwijs.


Op 18 en 19 april  2017 maken de kinderen van groep 8 een landelijke toets die specifiek gericht is op het schooladvies, de zogenoemde Iep-eindtoets basisonderwijs. Deze leerstoftoets neemt 2 dagdelen in beslag. De resultaten worden weergegeven in een leerlingenrapport. Op dit rapport staat een score vermeld (1-550). De score correspondeert in grote lijnen met vormen van middelbaar onderwijs. 
Wij bereiden de kinderen uitgebreid voor op deze toets, zodat zij goed weten wat hen te wachten staat. De ouders kunnen hun kind van harte geruststellen. Het is jammer wanneer het nerveus is. Dat is echt helemaal niet nodig. Wij vragen de ouders om in deze toetsperiode geen extra dingen te plannen waardoor het kind extra vermoeid of belast wordt. Zorg dus dat uw kind uitgerust is en geef het wat extra aandacht.

 

Keuzeprocedure voortgezet onderwijs


Wij geven het schooladvies op grond van verschillende bevindingen: resultaten van de toetsen, het functioneren van het kind in de klas, schoolprestaties, werkinstelling, motivatie, huiswerkgedrag.

In februari worden de ouders uitgenodigd voor een individueel eindgesprek, waarin het advies betreffende het voortgezet onderwijs / schoolkeuze voor uw kind wordt gegeven en besproken.

De ouders en de leerkracht bepalen samen de definitieve keuze van de toekomstige school en het type onderwijs. 

Voor 15 maart 2017 moeten de aanmeldingen zijn gedaan bij het voortgezet onderwijs. De aanmelding gebeurt door de basisschool. De ouders krijgen een aanmeldingsformulier dat tijdig ingevuld en ondertekend op de basisschool ingeleverd moet worden. De basisschool zorgt dus voor verdere afhandeling.

Nazorg 

Uiteraard wordt er nadat de schoolkeuze is gemaakt nog stevig doorgewerkt. Wij werken het leerprogramma af en gebruiken de resterende maanden om kinderen hier en daar nog eens extra te trainen in die vakgebieden die ze nog onvoldoende beheersen.Een schoolkeuze maken is moeilijk, maar die keuze waarmaken is vaak nog veel moeilijker. 

Afsluiting basisschoolperiode

Naast het schoolwerk is er natuurlijk plaats voor leuke activiteiten: sport, verjaardagen, voorbereiden en oefenen van de musical ( aan het eind van het schooljaar), het schoolkamp en de feestelijke afscheidsavond.
Evenals vorig jaar wordt het schooljaar afgesloten met een schoolkamp gehouden in Summercamp in Heino. De kosten van het schoolkamp voor de ouders zijn € 69,50 per kind. Dit bedrag dient voor 21 mei  2017 betaald te zijn in verband met voorfinanciering. Indien u dat wenst kunt u ook in termijnen betalen. Nadere informatie over dit schoolkamp zal t.z.t. volgen. 

Tenslotte
Al met al wordt het een heel bedrijvig en afwisselend jaar. Wij hopen dat het voor de kinderen en hun ouders een fijn afsluitend jaar van de basisschool wordt. 


De jaargids

In de gele Jaargids die u heeft ontvangen staat nog veel meer informatie die voor u belangrijk is. Over tienminuten gesprekken, rapporten, vakanties, de organisatie van de school, enzovoort, enzovoort.

 Heeft u vragen? Ik hoor ze graag.

 

 

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955