Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Leerplicht en verlof

Leerplicht en verlof

Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het vijf jaar wordt. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.

De gemeente let er op dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende taak.
Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld via het leerlingadministratiesysteem aan de leerplichtambtenaar. Deze kunnen u oproepen voor een gesprek, in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen. Ziekteverzuim is geoorloofd, maar zodra de school zich zorgen maakt over de leerling en de frequentie van het verlof, is de school ook verplicht om dit verzuim te melden, na overleg met de ouders en de jeugdarts van de GGD.

Buitengewoon verlof

Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij de directeur opvragen. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar afgeweken worden van de schoolweek van 22 uur. Hier kunt u het document downloaden:  Aanvraag schoolverlof.doc Zorg dat u op tijd verlof aanvraagt, de school heeft tijd nodig om de aanvraag goed te kunnen beoordelen.

Om vrij te vragen dient u – met het formulier - zich schriftelijk te richten tot de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden gehonoreerd.

Vakantieverlof

Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen en mag alleen worden verleend wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de officiële schoolvakan-ties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven).

Het verlof:

 • mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan tien schooldagen;
 • mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar; dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint.

Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is af te halen bij de directeur of hier te downloaden.

Ouders kunnen verlof aanvragen voor:
 • verhuizing van het gezin
 • huwelijk van bloed- of aanverwanten, voor 1 of ten hoogste 2 dagen
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
 • overlijden van bloed- of aanverwanten
 • huwelijksjubilea van ouders en/of grootouders, alleen bij

  viering van het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (hu-welijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

 •  een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of  grootouders
 • andere gewichtige omstandigheden

In een aantal gevallen zal de directeur vragen om een bewijs (uitnodiging voor een feest of jubileum of kennisgeving van begrafenis)

De volgende situaties zijn geen 'andere gewichtige omstandigheden':

· Familiebezoek in het buitenland, waarbij geen andere vlucht beschikbaar is

· Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding

· Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden

· Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan

· Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte

· Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

 

Ouders kunnen met hun vragen ook terecht bij de directie.

 

Doktersbezoek

Bezoek aan een arts (huisarts, tandarts, orthodontist, oogarts, e.d.) kan soms niet anders dan onder schooltijd. Toch vragen we u om er alles aan te doen dat dit buiten schooluren plaatsvindt. Het is storend als leerlingen steeds (delen van ) lessen missen.

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955