Nieuws

Groepsblog

Kalender

Categories:
select
Beschrijving
29 januari 2020 Studiedag
6 februari 2020 Rapport mee

Ouderbetrokkenheid

Partnerschap tussen ouders en school

Samenwerking tussen school en ouders is belangrijk. Zowel voor het individuele welbevinden van uw kind als voor algemene schoolzaken is het goed dat u als ouders betrokken zijn bij de school. Op de Wilgenburg zijn verschillende geledingen actief die geheel of gedeeltelijk uit ouders bestaan. Ouders zijn betrokken bij de medezeggenschap, het beleid en diverse activiteiten. De betrokkenheid van ouders bij de school vergroot het gevoel van saamhorigheid en draagt bij aan de stimulerende omgeving die we op school willen creëren. U kunt hier vast een steentje in bijdragen.

De Schooladviescommissie (SAC)

De SAC staat de directeur met raad en daad ter zijde over allerlei onderwerpen die spelen binnen en rondom de school. Het overleg met de directeur is gericht op afstemming (klankbordfunctie) en opinievorming. De directeur is belast met de werving/”benoeming” van de leden. De SAC vergadert ongeveer zes keer per jaar in zijn geheel met de directeur van de school. Daarnaast komt de SAC soms in kleinere groepen met de directeur samen om een onderwerp te bespreken.

De Medezeggenschapsraad (MR)

In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur, is te vinden op onze website, en op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).

In onze MR hebben 3 ouders en 3 teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.


De Oudervereniging

Ouders/verzorgers van leerlingen van De Wilgenburg zijn automatisch lid van de oudervereniging, tenzij zij schriftelijk aangeven geen lid te willen zijn. De oudervereniging wordt bestuurd door de Ouderraad (OR). 

De OR is een aanspreekpunt voor ouders over diverse zaken. De OR heeft enerzijds een signalerende functie met de bedoeling zaken door te geven naar de desbetreffende geleding. Anderzijds verzorgt de OR, met de teamleden, verschillende activiteiten voor de school, zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de schoolfotograaf, schoolreis, avondvierdaagse, afscheid groep 8 en sportactiviteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage

De school vraagt ter financiering van haar activiteiten per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren:

Sinterklaasfeest, Carnavalsfeest, het Paasfeest, e.d. Voor een volledig overzicht kunt u zich richten tot de penningmeester van de OV.

 

De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op € 40,- per leerling.

 

De OV beheert de ouderbijdrage. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een incasso voor de betaling van de ouderbijdrage.

De Wilgenburg

Waallaan 7-9
8032 GZ Zwolle
directie.wilgenburg@catent.nl
T 038 - 453 3955