Onze visie

Leidraad tijdens ons werk

Onze visie

Ontdek hoe we ons bij basisschool De Wilgenburg in Zwolle focussen op een goede relatie met onze leerlingen, een open houding, oog voor het individu en wederzijds respect.

De opdracht van basisschool De Wilgenburg in Zwolle is om goed kwalitatief (katholiek) onderwijs te geven in een multiculturele omgeving, waarbij we rekening willen houden met de individuele behoeftes van de leerlingen. De leerlingen verlaten de school met zelfvertrouwen, nemen een goede basis aan kennis en kunde mee, en kunnen bewuste keuzes maken ten aanzien van hun eigen handelen.


We willen dit doen op de volgende wijze:

 • We zijn een Kanjerschool, op onze school werken we respectvol samen.
 • We werken aan uitdagende lessen, om zo de betrokkenheid van leerlingen hoog te houden. De basiskwaliteit blijven we borgen.
 • We bieden structuur, duidelijkheid en rust.
 • We zijn cultuurschool en vinden het belangrijk dat kinderen vanuit een betekenisvolle context hun creatieve processen ontwikkelen op procesgerichte wijze.
 • We geven de kinderen gelegenheid het leren te ervaren als een belevenis. Leesonderwijs is gericht op plezier in lezen, waarbij de aanwezigheid van de bibliotheek in school helpend is.

Onze leerkrachten werken volgens de volgende principes:

 • Leerlingen volgen zo lang mogelijk het basisaanbod in de groep. De leerkracht past de instructie aan, daar waar het nodig is voor een individueel kind. We leggen duidelijk en goed uit, en zo nodig nog een keer, als je het niet snapt.
 • We kiezen voor werkvormen die passen bij de groep, maar wel uitnodigen om te praten met elkaar. Wanneer je iets kunt uitleggen, begrijp je de stof.
 • We creëren een veilige sfeer in de groep, waarin kinderen goed kunt samenwerken en waarin een goed groepsgevoel heerst. Wij bieden een duidelijke structuur en rust.
 • Een kind mag nieuwsgierig zijn, vragen stellen en plezier hebben in leren. We zoeken naar werkwijzes om hen uit te dagen en te prikkelen.

We zijn een school waar we bovenal kiezen voor een fijne sfeer om in samen te werken. Een warm welkom voor iedereen, in een klimaat waarin leren goed voelt. Het groepsgevoel speelt hierbij een belangrijke rol. We vinden het belangrijk dat kinderen zich gezien voelen, maar ook dat ouders zich betrokken voelen bij de school en de ontwikkeling van hun kind.
Kinderen leren veel van spel, waar bij ons in de onderbouw de nadruk op ligt. Spelen, contact maken, praten met elkaar zijn manieren waarop we kennis opdoen, onze woordenschat verhogen en leren omgaan met elkaar. Daarnaast is het verwerken van kennis, in rust, op verschillende manieren ook belangrijk.
Het presenteren van wat je geleerd hebt is onderdeel van het verwerken.

We weten welke leerlingen wij in school hebben en passen ons onderwijs zo nodig en zo mogelijk aan. We hebben een goede eigen bibliotheek, waar kinderen ruime keus hebben en waar ze geholpen worden bij welk boek bij hen past. We zorgen waar nodig voor een tweede leerweg, we werken in de kleuterbouw met de kleine kring, waarin kleuters extra aandacht krijgen en er staat in elke klas een instructietafel. Het gaat bij extra ondersteuning niet alleen om kinderen die minder snel dan gemiddeld leren. Ook kinderen die sneller dan gemiddeld leren hebben extra aandacht nodig. We onderzoeken samen met het kind en met u waar het kind behoefte aan heeft en hoe we die kunnen invullen. We hebben op school een plusklas en op Stichtingsniveau werken we in de Verrijkingsklas met hoogbegaafde leerlingen.


Katholieke school met ruimte voor iedereen
We zijn een open katholieke school, die ruimte biedt aan alle geloofsovertuigingen. Dat betekent dat we als katholieke school ook aandacht hebben voor interreligieus onderwijs. We vieren graag, dat is een kenmerk van het katholieke geloof. Kerstmis, advent, carnaval en Pasen zijn voorbeelden van onze vieringen in de school. Daarnaast zorgen we ervoor, dat er in elke groep aandacht besteed wordt aan vieren, zowel fijne gebeurtenissen als verdrietige.

Normen en waarden
Uitgangspunt is vertrouwen in de ander. We vertellen vaak dat we niet met iedereen vrienden hoeven te zijn, maar we willen wel met elkaar samenwerken. Dat vraagt om vertrouwen, respect en opnieuw beginnen als het misgaat. We geven elkaar de ruimte om te groeien en te leren, fouten maken mag. We zijn samen verantwoordelijk voor een fijne school, zowel kinderen, leerkrachten, ouders en gasten en we willen hier allemaal ons steentje aan bijdragen in woord en gedrag.


De wereld van de kinderen is snel aan het veranderen. Zo klein als ze nog zijn, zo groot is de wereld waar ze al kennis mee maken. Door internet is die wereld heel dichtbij, zelfs al op jonge leeftijd. We willen daarom gericht aandacht besteden aan vaardigheden die hen helpen om grip op die wereld te krijgen:

 • Samenwerking en communicatie
 • Kennisconstructie
 • ICT gebruik
 • Probleemoplossend denken en creativiteit
 • Planmatig werken
 • Presenteren

In ons aanbod willen we het kind de mogelijkheid geven om gebruik te maken van de moderne middelen, maar tegelijk kind te laten zijn. De deskundigheid van de leerkrachten, ons aanbod, onze (digitale leer)middelen  en onze organisatievorm veranderen mee.