Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot ouderbijdrage tot aan rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool De Wilgenburg.

Alle dagen even lang naar school
Het rooster bestaat uit vijf gelijke dagen. Elke schooldag begint om 08.30 uur en duurt tot 14.00 uur. Alle kinderen lunchen op school. Dit doen ze in de eigen groep met de eigen leerkracht.

 

Vakantierooster 2023-2024

Via deze link komt u bij onze jaarkalender:  Jaarkalender 2023-2024 -ouderversie

 

 

 


Voor de financiering van activiteiten vraagt de oudervereniging ieder schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage. We gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren: de Sinterklaas-, Kerst- en Paasviering, een traktatie tijdens bijvoorbeeld carnaval en de avondvierdaagse, het versieren van de school en een bijdrage aan de schoolreis. De ouderbijdrage is voor schooljaar 2023-2024 vastgesteld op € 45,- per leerling.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering doet de oudervereniging verslag van haar activiteiten en financiën. De oudervereniging vergadert circa acht keer per schooljaar. U kunt de oudervereniging bereiken op ov.wilgenburg@catent.nl.


In het primair onderwijs is de medezeggenschap van personeelsleden en ouders op het schoolbeleid geregeld door de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS). De vertaalslag daarvan is vastgelegd in het MR-reglement binnen Stichting Catent. Het reglement ligt voor ouders ter inzage bij de directeur en is te vinden op de website van Stichting Catent (www.catent.nl).
In onze MR hebben drie ouders en drie teamleden zitting. In de MR zijn ouders en teamleden gelijkwaardige gesprekspartners. De directeur van de school is adviseur van de MR. De zittingsduur van een MR-lid is 3 jaar. Onze MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en geeft advies dan wel instemming gericht op het schoolbeleid vanuit een constructieve en proactieve houding.
Het contact adres is : mr.wilgenburg@catent.nl


Alle leerlingen ontvangen 2 keer per jaar een rapport. We bespreken deze graag met u, op verschillende momenten. De eerste ronde gesprekken vindt plaats na ongeveer 6 weken onderwijs, dit is een kennismakingsgesprek met u en uw kind, een driehoek gesprek. Tijdens dit gesprek zal de leerkracht met u en uw kind nader kennismaken en ingaan op het welbevinden van uw kind binnen de groep. De tweede ronde gesprekken vindt plaats na afname van de eerste ronde IEP-toetsen. In deze gesprekken zal naast het welbevinden van uw kind ook de vooruitgang op cognitief gebied worden besproken. Uw kind ontvangt dan zijn/haar eerste rapport. Aan het einde van het schooljaar, na afname van de IEP-toetsen, ontvangt uw kind het tweede rapport en vinden de gesprekken hierover plaats.
Mocht u buiten deze vaste data behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u hiervoor altijd een aparte afspraak maken. Soms nodigt een leerkracht u als ouder(s)/verzorger uit voor een afsluitend gesprek in verband met de warme overdracht naar de volgende groep.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op onze school, dan worden deze klachten vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.
Wanneer het contact met de directeur naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de Stichting.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent: www.catent.nl, onder het kopje: Voor ouders.

Klachtencommissie
Er is een Interne Klachtencommissie (IKC) verbonden aan de Stichting Catent. Deze bestaat uit:

Voorzitter:
meneer mr. S.M.C. Verheyd

Lid:
mevrouw. A. Zandbergen

Lid:
meneer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl.
In uitzonderlijke gevallen (indien u niet over e-mail beschikt) kunt u gebruik maken van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement-IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje Organisatie.

Het College van Bestuur van Catent is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die, naar aanleiding van een ingediende klacht bij de klachtencommissie, al dan niet worden genomen.

Vertrouwenspersoon
Er is een vertrouwenspersoon verbonden aan de Stichting Catent. Deze vertrouwenspersoon heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is de volgende vertrouwenspersoon aan Catent verbonden: Ed Heeremans. Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Ouderportaal
Via deze link kunt u naar de administratie van het leerlingvolgsysteem. Via dit systeem kunt u ook de gegevens aanpassen.

Parro-app
Via de Parro–app (interne app, via ons administratiesysteem) krijgt u veel informatie. Leuke, gezellige momenten in de klas, maar ook informatie over de afwezigheid van de leerkracht, of er nog hulpouders nodig zijn en als er bijzonderheden zijn in de school. Deze app kunt u downloaden. U ontvangt via school een koppelcode.


Hier vindt u onze  schoolgids 2023-2024.

 


Leerplicht
Alle leerlingen in Nederland moeten naar school en hebben het recht om te leren. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar wordt. Op de site https://wetten.overheid.nl/BWBR0031787/2020-11-25 kunt u veel extra informatie vinden.

De gemeente let erop dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende en adviserende taak.
Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt hun afwezigheid automatisch bijgehouden in het systeem. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim proces verbaal opmaken.

Ditzelfde geldt voor de registratie van leerlingen die te laat komen. Wanneer een leerling meer dan zestien uur verzuimt, wordt een melding gedaan van ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar.

Kort verlof
Voor het aanvragen van kort verlof (bruiloft, begrafenis, jubilea van familieleden) kunt u een formulier bij de directeur opvragen. Ook kan in bijzondere gevallen voor een leerling van vijf jaar afgeweken worden van de schoolweek van 22 uur.

Om verlof aan te vragen dient u zich – met het formulier – schriftelijk te richten tot de directeur. U mag er niet als vanzelfsprekend van uitgaan dat ieder verzoek voor verlof zal worden gehonoreerd. Wij zijn hierin gebonden aan regel- en wetgeving.

Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim, dan zal dit volgens afspraak worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Vakantieverlof
Toestemming voor (extra) vakantieverlof voor een gezinsvakantie dient u minimaal zes weken van tevoren schriftelijk bij de directeur van de school aan te vragen. Dit mag alleen worden verleend wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om in één van de schoolvakanties tijdens een schooljaar twee weken aaneengesloten met het gezin op vakantie te gaan. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden overlegd, waaruit blijkt dat er geen verlof binnen één van de officiële schoolvakanties mogelijk is. Bij de “specifieke aard van het beroep” moet gedacht worden aan ouders die werkzaam zijn in de horeca, camping of in de agrarische sector (seizoensgebonden bedrijven).

Het verlof:

  • Mag hooguit éénmaal per schooljaar worden verleend;
  • Mag niet langer duren dan tien schooldagen;
  • Mag niet in combinatie met ander verlof worden verleend. Is er éénmaal voor een kortere periode verlof verleend, dan mag er dat jaar niet nog eens verlof voor vakantie worden verleend;
  • Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;

Dit om te voorkomen dat een leerling met een achterstand begint. Het formulier voor het aanvragen van dit vakantieverlof is af te halen bij de directeur of te downloaden via deze link